Ръководство за ползване на Нефтопукльовците

Ръководство за ползване на Нефтопукльовците

Версия 6.2

I.ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРА

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на игра.

2. Поле за въвеждане на най-малкото число, с което ще се пресмята

Поле, в което следва да въведете най-малкото число, което бихте желали да включите в задачите на учениците.

3. Поле за въвеждане на най-голямото число, с което ще се пресмята

Поле, в което следва да въведете най-голямото число, което бихте желали да включите в задачите на учениците.
Инфо:При стартиране на Конфигуратора, той автоматично проверява своята последна актуална версия. Ако тя се различава от тази, която имате – иконката променя цвета си и се появява балон с текст. В този случай препоръчваме да актуализирате своята версия.В полета 2. и 3. следва да се въведе числовия диапазон на резултатите, които ще получават учениците при решаване на задачите. Например, ако искате да упражните събиране и изваждане от 10 до 20, то в поле 2. следва да въведете 10 (най-малкото число), а в поле 3. да въведете 20 (най-голямото число).

4. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

Дава възможност да изберете дали да упражнявате единствено действието събиране или както събиране, така и изваждане.

5. Опция за включване на числови изрази с преминаване

Дава възможност да включите преминаването при действията събиране и изваждане на числови изрази.

6. Опция за включване на числови изрази със скоби

Дава възможност да включите числови изрази с изваждане на три числа, както и комбинация от действията събиране и изваждане, при които са нужни скоби.
Инфо:Когато тази опция не е включена, най-трудните задачи, които учениците ще решават, ще бъдат събиране на три числа (при които не се изискват скоби).

7. Опция за работа с неизвестни

Дава възможност да изберете дали при индивидуалните задачи ще се търсят неизвестни числа в равенства.
Важно:Учениците търсят неизвестни числа в равенства и трябва да запомнят отговорите си. Те трябва да обменят тази информация помежду си, за да решат колективната си задача. Условието на колективните задачи е същото, както при Нефтопукльовците без неизвестни.

8. Време за игра

Дава възможност да изберете продължителността на играта. Вариантите са 5 или 10 минути.

9. Генерирай код

II. ИГРОВИ ЕКРАН НА НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ - ИНДИВИДУАЛНИ ЗАДАЧИ

Игрови екран на Нефтопукльовците (индивидуални задачи)
1

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни събирането и изваждането на числата до 100, както и сравнението на числа и числови изрази чрез поставянето на знаците по-голямо, по-малко или равно от всеки ученик.
Важно:С напредването на играта индивидуалните задачи се усложняват, като от сравнение на числа се преминава към сравнение на числов израз с число и сравнение на числови изрази. Схемата по-долу показва как точно става това.
Сложност на задачите в индивидуалната игра на Нефтопукльовците - 1 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Нефтопукльовците - 2 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Нефтопукльовците - 3 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Нефтопукльовците - 4 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Нефтопукльовците - 5 ниво

III. ИГРОВИ ЕКРАН НА НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ - KОЛЕКТИВНИ ЗАДАЧИ

Игрови екран на Нефтопукльовците (колективни задачи)
2

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, за да намерят излишното число – числото, което не се среща измежду числовите стойности на нито една от индивидуалните задачи на учениците.
Инфо:Колективната задача се показва след като всички ученици решат своите индивидуални задачи.
Важно:С напредването на играта, колективните задачи се усложняват, като се увеличава броят на числата, измежду които учениците трябва да намерят излишното число. Схемата по-долу показва как точно става това.
Сложност на задачите в колективната игра на Нефтопукльовците - 1 нивоСложност на задачите в колективната игра на Нефтопукльовците - 2 нивоСложност на задачите в колективната игра на Нефтопукльовците - 3 нивоСложност на задачите в колективната игра на Нефтопукльовците - 4 ниво

IV. ИГРОВИ ЕКРАН НА НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ - ДРУГИ

Игрови екран на Нефтопукльовците (други)
3
4
5
6
7

3. Нефтопукльо

Това е главният герой в играта, чийто размер и брой петна показват текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя отборът – толкова „по-раздут“ е Нефтопукльото и толкова повече нефтени петна от океана е попил (съответно изчистил).
Инфо:Нефтопукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава.
Важно:С всяка правилно решена колективна задача размерът и броят на петната на Нефтопукльото се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо по индивидуална иликолективна задача) – те намаляват.

4. Нефтен разлив

Показва текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя той – толкова „по-чист“ е екранът.
Важно:С всяко правилно решение на колективна задача нефтеният разлив намалява. С всеки грешен отговор (независимо по индивидуална или колективна задача) – той нараства.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на броя на играчите.

6. Оставащо време

Показва оставащото време за игра.

7. Помощ

Показва инструкции за това как се решават индивидуалните и колективните задачи.

V. ИГРОВИ ЕКРАН В НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ С НЕИЗВЕСТНИ

Игрови екран на Нефтопукльовците с неизвестни
1
2

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни събиране и изваждане до 100, докато учениците търсят неизвестни числа (обозначени с квадратчета) в равенства.
Важно:С напредването на играта индивидуалните задачи се усложняват, както е показано на схемата по-долу.
Сложност на задачите с неизвестни Нефтопукльовците - 1 нивоСложност на задачите с неизвестни Нефтопукльовците - 2 ниво

2. Колективни задачи

Условието на колективните задачи е същото, както при Нефтопукльовците без неизвестни.
Важно:Когато Нефтопукльовците се играят с неизвестни само от един ученик, той трябва да посочи отговора на индивидуалната си задача измежду числата, които са в центъра на екрана върху Нефтопукльото.